top of page

SHADERS

LIFE EYEWEAR

STORY

With the inspiration of making the good-to-great products for everyone to have better lifestyle, to fit in with the new-normal and have good benefits for all, we introduce SHADERS brand, the brand that keeps you up with the styles and functions you cannot find elsewhere. 

We create pairs from the world of new-normal inspired design, from Thailand, Korea, Taiwan to Worldwide. The ‘LIFE EYEWEAR’ concept is from our heart of brand, we would like to create pairs which connect with everyone’s new-normal lifestyle, benefiting with the great values of Protection, Convenience and Technology values.

 

‘SHADERS - Pairs that connect everyone’s lives with great values of Protection, Convenience and Technology.’

แรงบันดาลใจจากการสรรสร้างสินค้าที่ดี สู่สินค้าที่ดีเยี่ยมเพื่อประโยชน์ของทุกคน ให้เข้ากับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และ new-normal | พวกเราสร้าง SHADERS เพื่อให้ตอบโจทย์กับฟังก์ชั่นล้ำสมัยและดีไซน์ใหม่ๆ

พวกเราเริ่มต้นจากการสร้างดีไซน์ใหม่ที่ตอบโจทย์กับยุค new-normal และนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า จากทีมในประเทศไทย ไต้หวัน และ เกาหลี สู่ตลาดโลก

คอนเซปต์ ‘LIFE EYEWEAR’ แว่นตาในชีวิตประจำวัน - มาจากหัวใจหลักของแบรนด์ SHADERS พวกเราสร้างสรรค์แว่นทุกชิ้นให้เป็นมากกว่าแว่นตา เพื่อเชื่อมโยงกับการใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเชื้อโรค ฝุ่นละออง, การใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น, และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย

‘SHADERS เป็นมากกว่าแว่นตา, ใช้กับชีวิตประจำวันของทุกคน ด้วยประโยชน์และคุณค่าของการป้องกัน ความสะดวกสบาย และเทคโนโลยี’

SHADERS SHIELD SERIES.jpg

ปกป้องดวงตาอย่างมั่นใจ ปกป้องรอบด้านได้ครอบคลุมที่สุด

ปัจจุบันสภาพอากาศประเทศไทยมักพบฝุ่น PM2.5 ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมากหรือน้อยแต่ก็ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดวงตา
อีกทั้งยังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโครานาและเชื้อโรคอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเราทุกคนสวมแมสก์เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายทางปากและจมูก แต่เรามักจะลืมว่าเชื้อโรคก็เข้าผ่านทางดวงตาได้เหมือนกัน !

SHADERS#1.jpg
SHADERS#2.jpg
SHADERS#3.jpg
SHADERS#4.jpg
SHADERS#5.jpg
SHADERS#7.jpg
SHADERS#6.jpg
SHADERS#7.jpg
bottom of page